Πιστοποιητικά Εταιρίας

Η συνεχής εξέλιξη του προγράμματός μας όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας, τόσο στις διαδικασίες παραγωγής όσο και στα ίδια μας τα προϊόντα, αποτελεί μία διαρκή διαδικασία εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Έτσι, καταφέρνουμε να διατηρούμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί προαπαιτούμενο συνεργασίας και κριτήριο επιλογής των συστημάτων μας.

TUV AUSTRIA EN ISO 14001

Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα αυτό. Ένα σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 μπορεί να εφαρμοστεί και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

TUV AUSTRIA EN ISO 9001

Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 θεωρείται η σημαντικότερη αλλαγή από την αρχική του έκδοση το 1987. Με τις τελευταίες μετρήσεις του ISO αποδεικνύεται ότι αυτή επηρεάζει περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια Επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) προκειμένου το πρότυπο να προσαρμοστεί καταλληλότερα σε μια παγκόσμια αγορά που τα τελευταία χρόνια συνεχώς αλλάζει αλλά και για να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις του αντικατοπτρίζουν συνεχώς τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών.

Πιστοποιημένοι Προμηθευτές Ηνωμένων Εθνών

Η Διεύθυνση Προμηθειών της Γραμματείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εδρεύει στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στην Νέα Υόρκη, είναι υπεύθυνη για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και συμβουλών για θέματα προμηθειών των αποστολών που διεξάγονται σε όλο τον κόσμο, των εκτός έδρας γραφείων του Οργανισμού, των περιφερειακών επιτροπών, των δικαστηρίων και άλλων υπηρεσιών του ΟΗΕ. Η Metaloumin είναι πιστοποιημένος προμηθευτής των Ηνωμένων Εθνών από το 2010.