Πιστοποιητικά Εταιρίας

Η συνεχής εξέλιξη του προγράμματός μας όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας, τόσο στις διαδικασίες παραγωγής όσο και στα ίδια μας τα προϊόντα, αποτελεί μία διαρκή διαδικασία εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Έτσι, καταφέρνουμε να διατηρούμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί προαπαιτούμενο συνεργασίας και κριτήριο επιλογής των συστημάτων μας.

TUV AUSTRIA EN ISO 14001

Το ISO 14001 αποτελεί το πλέον διαδεδομένο πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διαμόρφωση και τη συντήρηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Αυτό βοηθά στον έλεγχο των περιβαλλοντικών πτυχών της επιχείρησης, στη μείωση των επιπτώσεων και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νόμο.

Το πρότυπο διασφαλίζει ότι οι στόχοι και ο σκοπός που θέτουν οι εταιρίες/οργανισμοί, υποστηρίζουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του σημερινού κόσμου και αντανακλούν το σύνθετο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν.

Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ διαχρονικά εκφράζει τη δέσμευσή της, για εφαρμογή πρακτικών που προωθούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Οι πρακτικές αυτές διέπουν τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πτυχών της εταιρείας μας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση των πόρων και τη μείωση των αποβλήτων.
Στα πλαίσια αυτή της πολιτικής, όλες οι λειτουργίες της εταιρείας μας αναθεωρούνται και βελτιώνονται συνεχώς, έτσι ώστε να είμαστε πραγματικά σε θέση να ενσωματώνουμε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα στις καθημερινές μας πρακτικές.

Η εταιρεία προσπαθεί με συνέπεια να ευαισθητοποιήσει την κοινότητα, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και να εκπαιδεύσει εργαζομένους σε περιβαλλοντικά θέματα.

TUV AUSTRIA EN ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001: 2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο δημιουργίας, εφαρμογής και διατήρησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και αναγνωρίζεται ως η βάση για κάθε εταιρεία στην προσπάθεια της να δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο να εξασφαλίζει διαρκώς την ικανοποίηση του πελάτη και τη διαρκή ποιοτική βελτίωση.

Η Metaloumin όντας πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001 εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο τηρεί τις επτά ποιοτικές διαχειριστικές αρχές:

  • Πελατοκεντρική διαχείριση
  • Συμμετοχή και δέσμευση της διοίκησης
  • Συμμετοχή των εργαζομένων
  • Τυποποιημένες διαδικασίες
  • Συνεχής Βελτίωση
  • Αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία και στατιστικά
  • Διαχείριση Σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών

ISO/IEC 27001:2013

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Το ISO 27001:2013 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ΣΔΑΠ). Δίνει έμφαση στην προστασία τριών βασικών πτυχών της πληροφορίας: την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και την Διαθεσιμότητα, δηλαδή στην ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί τις πληροφορίες μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή οντότητες ή διεργασίες, να διατηρεί τις πληροφορίες πλήρεις και ακριβείς και προστατευμένες από ενδεχόμενη αλλοίωση και να τις παρέχει εύχρηστες σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Πιστοποιημένοι Προμηθευτές Ηνωμένων Εθνών

Η Διεύθυνση Προμηθειών της Γραμματείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εδρεύει στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στην Νέα Υόρκη, είναι υπεύθυνη για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και συμβουλών για θέματα προμηθειών των αποστολών που διεξάγονται σε όλο τον κόσμο, των εκτός έδρας γραφείων του Οργανισμού, των περιφερειακών επιτροπών, των δικαστηρίων και άλλων υπηρεσιών του ΟΗΕ. Η Metaloumin είναι πιστοποιημένος προμηθευτής των Ηνωμένων Εθνών από το 2010.

ISO 45001:2018

Το ISO 45001 είναι το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Αντικαθιστά το OHSAS 18001:2007 και αναπτύχθηκε με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και την μείωση της επικινδυνότητας.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 45001:2018 διαμορφώνει την πολιτική Υ&Α της επιχείρησης, διευκολύνει τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και οργανώνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών Υ&Α.

Πιστοποίηση Στατικής Μελέτης

Πιστοποίηση Στατικής Μελέτης