Περιβαλλοντική διαχείριση

Home / Περιβαλλοντική διαχείριση

Η παρούσα Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ αποτελεί τη δέσμευση της Διοίκησης για τη σταθερή και ελεγχόμενη λειτουργία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και σε αυτή βασίζεται η τήρηση και η εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004.